Stanowisko ZRPL dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych o lotach pasażerskich

19 stycznia, 2022

Prezentujemy stanowisko Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych o lotach pasażerskich.

Działając w imieniu Związku Regionalnych Portów Lotniczych (dalej „ZRPL”), w związku ze złożeniem w Sejmie RP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu ustawy (dalej „projekt”) o zmianie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych o lotach pasażerskich (dalej „ustawa”), mając na uwadze informacje i wyjaśnienia zawarte w uzasadnieniu do tego projektu oraz przedstawione ustnie przez Pana Ministra i Straż Graniczną w trakcie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 11.01.2022 r., uprzejmie informujemy, co następuje.

ZRPL jest świadomy znaczenia przetwarzania danych o lotach pasażerskich dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz ochrony lotnictwa cywilnego przed zagrożeniami, w tym wynikającymi z terroryzmu. Zdajemy sobie również sprawę, iż projekt dotyczy bezpośrednio przewoźników lotniczych zobowiązanych do przekazywania danych PNR, których działania w tym zakresie mogą powodować poniesienie odpowiedzialności materialnej. Pomimo to z niepokojem odebraliśmy informację, o potencjalnej skali zagrożeń fiskalnych, które wiążą się z nie przekazywaniem na bieżąco informacji PNR w początkowym okresie obowiązywania ustawy o przetwarzaniu danych o lotach pasażerskich, tj. w latach 2018 i 2019. Jeżeli obciążenia finansowe przewoźników lotniczych z tego tytułu faktycznie miałyby kształtować się na sygnalizowanym na posiedzeniu Komisji poziomie 2-4 mld złotych,  widzimy w tym zakresie znaczne zagrożenie dla dalszego, niezakłóconego funkcjonowania w portach regionalnych przewoźników lotniczych dotychczas korzystających z tych lotnisk. Obciążenie jednostkowych przewoźników karami w wysokości kilkudziesięciu bądź nawet kilkuset milionów złotych może bowiem wpłynąć na dalsze pogłębienie trudności finansowych branży lotniczej oraz wydłużyć okres powrotu do stabilizacji rynku przewozów pasażerskich w Polsce.

Nadmieniamy, że w przypadku likwidacji połączeń, ograniczenia oferowania przewoźników lotniczych z portów regionalnych, czy też opóźnienia w powrocie do wolumenu przewozów sprzed pandemii COVID-19, wpłynie to również na pogorszenie sytuacji finansowej tych portów. Istnieje również zagrożenie przeniesienia połączeń do krajów ościennych (jak Niemcy i Czechy), co również negatywnie wpłynie na lotniska zrzeszone w ZRPL.

Rozumiemy (jak to wynikało z wyjaśnień przedstawionych w trakcie posiedzenia Komisji), że intencją organów państwa nie jest multiplikacja obciążeń przewoźników lotniczych, lecz znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania polegającego bądź na umorzeniu, bądź znacznym obniżeniu kar finansowych grożących przewoźnikom lotniczym. Na taki kierunek działań wskazuje również uzasadnienie do projektu nowelizacji. Mamy przy tym świadomość, iż takie działania wymagają uzgodnień z Komisja Europejską (które jak wskazano w trakcie posiedzenia Komisji już zostały zainicjowane). Liczymy jednak na to, że w trakcie dalszych prac nad nowelizacją ustawy uwzględnione zostaną postulaty i argumentacja linii lotniczych przedstawione w trakcie posiedzenia Komisji oraz zostanie wypracowane rozwiązanie satysfakcjonujące dla całej branży lotniczej, które pozwoli w tym bardzo trudnym okresie nie pogłębiać występujących już problemów, a przede wszystkim będzie prowadziło do uniknięcia obciążania linii lotniczych wysokimi karami pieniężnymi.

Mając powyższe na uwadze liczymy na zrozumienie i uwzględnienie naszego stanowiska przy dalszych pracach nad projektowaną nowelizacją ustawy o PNR.