COVID-19 – nowy reżim sanitarny branży lotniczej w wytycznych EASA

28 maja, 2020

Publikujemy polskojęzyczny skrót wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego pod tytułem COVID-19 Aviation Health Safety Protocol. Operational Guidance for the management of airline passengers.

Celem dokumentu jest ustandaryzowanie praktyk oraz rekomendacji na poziomie Unii Europejskiej, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pasażerów, załóg, członków personelu oraz innych pracowników tak aby maksymalnie ograniczyć ryzyko transmisji SARS-CoV-2 na lotnisku i na pokładzie statku powietrznego. Pełną, angielskojęzyczną wersję dokumentu można znaleźć tutaj

Zalecenia wprowadzane na poziomie portu lotniczego

 • wyznaczenie koordynatora działań profilaktycznych;
 • wstęp do terminala tylko dla pasażerów, załóg statków powietrznych i pracowników portów;
 • wprowadzenie pomiaru temperatury przed wejściem na teren terminala (kamery termowizyjne, bezdotykowe ręczne urządzenia do pomiaru temperatury);
 • unikanie miejsc kumulacji pasażerów – zachowanie odległości: 1,5 – 2m;
 • higiena rąk – instalacja bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk przy wejściu do terminalu i we wszystkich strefach o dużym natężeniu ruchu pasażerów;
 • instalacja ekranów ochronnych wszędzie tam, gdzie członkowie personelu mają kontakt
  z pasażerami m.in. odprawa, kontrola paszportowa, punkty informacji;
 • zapewnienie niezbędnego sprzętu ochrony osobistej pracownikom oraz zapewnienie przeszkolenia personelu w zakresie właściwego korzystania ze środków ochrony osobistej;
 • ochrona układu oddechowego –  noszenie masek ochronnych, zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu;
 • regularne instruowanie pasażerów za pomocą komunikatów wizualnych i dźwiękowych, aby stosowali zalecenia na lotnisku i na pokładzie statku powietrznego;
 • umieszczenie w widocznych miejscach materiałów informacyjnych o ochronie zdrowia;
 • ograniczenie bezpośredniego kontaktu (dotyku) z powierzchniami na lotnisku
  i na pokładzie statku powietrznego tylko do niezbędnego minimum (jak najszersze zastosowanie elektronicznej odprawy i bordingu);
 • tymczasowe zamknięcie miejsc do wspólnego użytku, które nie maja kluczowego znaczenia (palarnie, sklepy, place zabaw, itp.);
 • oznakowanie poziome w strefach obsługi i miejscach kumulacji pasażerów umożliwiające zachowanie wymaganego odstępu pomiędzy pasażerami;
 • regularne czyszczenie i dezynfekowanie terminala.

Zarządzanie pasażerami przed przybyciem na lotnisko wylotu

Umieszczanie przez zarządzających oraz operatorów lotniczych na stronach internetowych, mediach społecznościowych itp. informacji dla pasażerów o:

 • obowiązku wypełnienia kwestionariusza ogólnej deklaracji zdrowia (z wyprzedzeniem do 12 godzin przed przybyciem do portu);
 • obowiązku noszenia maseczek;
 • wprowadzeniu dodatkowych restrykcji i procedur w porcie wylotu, docelowym i na pokładzie statku powietrznego (zasady wstępu, zasady wynikające z ochrony zdrowia, kwestionariusze zdrowotne, kontrole temperatury itp.);
 • zachowaniu wstępu do terminala tylko dla pasażerów;
 • odmowie wejścia na teren terminala lotniczego i pokład pasażerów z objawami COVID-19.

Zalecenia na lotnisku odlotu

 • regularne czyszczenie i dezynfekcja terminala;
 • wyznaczenie miejsc do kontroli i pomiaru temperatury pasażerów przy wejściu,/wejściach do terminala;
 • odbiór wypełnionej przez pasażerów ogólnej deklaracji zdrowia (obejmującej stan zdrowia, odbywane wcześniej podróże, ewentualne kontakty z osobami, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni);
 • instalacja ekranów ochronnych wszędzie tam, gdzie członkowie personelu mają kontakt z pasażerami m.in. odprawa, kontrola paszportowa, itp.;
 • ograniczenie do minimum miejsc wspólnego użytku, które nie mają kluczowego znaczenia (sklepy, kafeterie, place zabaw);
 • zapewnienie zwiększonej liczby środków transportu (autobusy, busy) na pokład statku powietrznego celem umożliwienia pasażerom zachowania w nich wymaganej odległości;
 • zachęcanie do samodzielnej odprawy i minimalizowania ilości bagażu podręcznego;
 • zachowanie odstępu 1.5 – 2 m podczas odprawy, kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej oraz przed wejściem, w czasie wejścia i zejścia z pokładu;
 • zapewnienie zakupu środków ochrony osobistej dla pasażerów, którzy ich nie posiadających (maski).

Zalecenia na pokładzie samolotu

 • dystrybucja wśród pasażerów informacji dotyczących stosowania środków zapobiegawczych na pokładzie: higiena rąk, używanie maseczek, zakrywania ust i nosa, ograniczenie kontaktu z powierzchniami w kabinie; unikania zmieniania miejsc.
 • zminimalizowanie obsługi na pokładzie (sprzedaż produktów, serwis cateringowy);
 • zapewnienie wypełnienia karty lokalizacyjna pasażera (KLP) przed lądowaniem;
 • maksymalne ograniczenie użycia wywietrzników nad głowami pasażerów;
 • zapewnienie dystansu pomiędzy pasażerami tam gdzie to możliwe;
 • ograniczenie kontaktu między członkami załogi a pasażerami;
 • zapewnienie odpowiedniej ilości masek dla podróżnych w zależności od długości lotu;
 • dystrybucja materiałów informacyjnych o wprowadzonych przez operatora środkach wynikających z ochrony zdrowia.

Zarządzanie na pokładzie z pasażerami podejrzanymi o zakażenie wirusem

 • noszenie maseczek ochronnych;
 • zakrycie ust i nosa chusteczkami podczas kaszlu lub kichania;
 • izolowanie na pokładzie pasażera manifestującego objawy (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne);
 • wyznaczenie członka załogi do wyłącznego kontaktu z pasażerem sygnalizującym objawy zakażenia;
 • powiadomienie lotniska docelowego o zakażonym pasażerze na pokładzie;
 • zapewnienie dla członka załogi wyznaczonego do obsługi pasażera podejrzanego o zakażenie wirusem oraz innych członków załogi, którzy mieli bezpośredni kontakt z pasażerem podejrzanym o zakażenie wirusem, transportu do obiektów, w których mogą poddać się dezynfekcji.

Zarządzanie pasażerami przylatującymi i tranzytowymi

 • zapewnienie wypełnienie przed lądowaniem karty lokalizacji pasażera (KLP);
 • informowanie pasażerów o dodatkowych restrykcjach i procedurach, w tym zdrowotnych w porcie wylotu, docelowym i na pokładzie statku powietrznego;
 • zapewnienie bezpiecznej odległości między pasażerami w czasie opuszczania statku powietrznego, transportu ze statku do terminal, odbioru bagażu;
 • zapewnienie pomiaru temperatury (obowiązek dla manifestujących i przybywających spoza EU/EEA);
 • niedopuszczenie do kontynuowania podróży przez pasażerów, manifestujących objawy lub dla których wywiad anamnestyczny sugerować może COVID-19;
 • minimalizowanie korzystania z obiektów i usług lotniskowych (takich jak sklepy, kawiarnie, restauracje, place zabaw itp.);
 • informowanie pasażerów przylatujących, że po odebraniu bagażu zaleca się jak najszybsze opuszczanie terminal;
 • regularne odkażanie środków i urządzeń używanych podczas wyładunku oraz regularne czyszczenie i dezynfekcja terminala.

Zarządzanie członkami załogi

 • zwolnienie członków załogi i pracowników lotniska z procedur kontroli pod kątem COVID-19 na lotnisku, jeżeli przewoźnik lotniczy lub zarządzający portem lotniczym wdrożył równoważną procedurę monitorowania stanu zdrowia swoich pracowników;
 • zapewnienie oddzielnych ciągów komunikacyjnych dla załóg, w celu zachowania odległości od pasażerów.